”Vi har ett tydligt uppdrag”

Division Specialprodukter har en central roll för utvecklingen av ett bredare och starkare LKAB. Industrimineralaffären ska utökas och divisionen har till uppgift att utvärdera nya affärsmöjligheter med fokus på hållbarhet och utökat resursutnyttjande.

För att bättre kunna parera järnmalmsmarknadens svängningar behöver LKAB öka bredden i sin affär. Division Specialprodukter, som idag står för tio procent av koncernens omsättning, har ett tydligt uppdrag att växa – organiskt, genom innovation och utveckling, och via förvärv.
– I den utsträckning vi förvärvar ska det vara lönsamt, ha en klar hållbarhetsprägel samt passa in i koncernen så att vi kan utnyttja vår kompetens och våra resurser. Detsamma gäller våra utvecklingsprojekt, där vi framför allt tittar på hur vi kan skapa värde genom att förädla och utveckla biprodukter längs värdekedjan, säger Leif Boström, direktör för Division Specialprodukter1.

Förvärv med hållbarhetsfokus

Hösten 2018 förvärvades det brittiska industrimineralbolaget Francis Flower och under året har verksamheten integrerats i LKAB-koncernen. Verksamheten återvinner masugnsslagg från stålproduktion och förädlar den till mald granulerad masugnsslagg (GGBS), en miljövänlig ersättning för cement i produktionen av betong.
– Genom att ersätta cement kan upp till 70 procent av den producerade betongens koldioxidutsläpp reduceras, säger Leif Boström.
Förvärvet har inneburit en fördubbling av LKAB Minerals verksamhet i Storbritannien.
Förhoppningen är att tekniken även ska kunna utnyttjas på andra marknader, och att LKAB:s egen betongförsörjning kan baseras på GGBS.
– Att återvinna slagg från stålproduktion för att försörja gruvverksamheten med en mer miljövänlig betong ger en sorts cirkulär ekonomi med stora vinster, säger Leif Boström.

Utveckling baserat på sidoströmmar

Divisionen driver även utvecklingsprojektet ReeMAP, i syfte att utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restprodukterna från järnmalmsbrytningen. Projektet är nu i en pilotfas för att industrialisera process och teknik.
Sällsynta jordartsmetaller används i bland annat mobiltelefoner, batterier och magneter. Tunga och lätta sällsynta jordartsmetaller samt fosfor finns alla med på EU:s lista över “kritiska råmaterial”, det vill säga material med stor vikt för EU:s framtida ekonomi, industri, teknik och miljö. Idag är EU helt beroende av import av sådana jordartsmetaller vilket öppnar för stora möjligheter.
Under året påbörjades också en förstudie för att utröna hur en process för att utvinna vanadin kan industrialiseras. Vanadin är en så kallad batterimetall som kan lagra stora mängder energi från bland annat vindkraft och solpaneler.

Möjligheter med magnetit

Parallellt arbetar divisionen med att hitta ytterligare applikationer för de mineraler man redan utvinner.
– Vi ser exempelvis att det finns fler användningsområden för vår magnetit, bland annat kopplat till lagring av solenergi. Överskottsenergin som genereras dagtid kan lagras som värme i magnetiten. Vi har under året levererat magnetit till en solenergipark i Marocko som bedömer att driftstiden tack vare den lagrade energin i vår magnetit skulle kunna förlängas med fyra timmar efter det att solen gått ner, säger Leif Boström.
Ett annat applikationsområde är asfalt. Idag värms asfalt genom förbränning av fossilt bränsle och asfaltshanteringen står för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Samverkansprojektet SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) fokuserar på att utveckla en metod för att värma asfalt med magnetit och mikrovågsteknik. Parter i projektet är LKAB, Ecoloop, Combitech, Skanska, Nynas, Glasir, GeoArc, Luleå Tekniska Universitet, Trafikverket och VTI.

Effektiviseringar i järnmalmsbrytningen

En annan viktig uppgift för Division Specialprodukter är utvecklingen av tjänster och produkter som ökar LKAB:s effektivitet eller minskar kostnaderna, exempelvis framtida borrsystem och utveckling av nästa generations laddsystem och laddbilar. Under året har ett nytt sprängmedel utvecklats och arbete pågår för att installera OWD, Optimisation While Drilling, ett nytt styrsystem som kraftigt ökar effektiviteten i borrningen. Divisionen har också en central roll i arbetet med testgruvan för utvecklingsinitiativet SUM. – Division Specialprodukter är en entreprenörsmässig verksamhet med fokus på affärsutveckling. Sammantaget är vårt uppdrag att bidra till att göra hela LKAB större och starkare, avslutar Leif Boström.

DIVISION SPECIALPRODUKTER

Divisionens omsättning uppgick under 2019 till 4,7 Mdkr. En del av detta är intern försäljning av produkter och tjänster till järnmalmsverksamheten. Målet är att divisionen inom fem år ska stå för en betydligt större andel av koncernens totala försäljning.

Tillväxt och riskspridning
Exponering mot andra marknader med andra konjunkturcykler samt tillväxt som inte är begränsad av LKAB:s järnmalmsproduktion.

Hållbarhet
Förädling och utveckling av biprodukter som ger ökat resursnyttjande från befintlig verksamhet och stärker lönsamheten. Utveckla nya applikationer och affärer med fokus på hållbarhet.

Innovation
Fokuserad innovation i konkurrensutsatta enheter inom LKAB där egenutvecklade lösningar och teknik även skapar värde på en extern marknad.

1 Från och med 1 januari 2020 har Division Specialprodukter övergått till Affärsområde Specialprodukter och Leif Boström är Direktör Affärsområde Specialprodukter från och med samma datum.