Tydligare karriärvägar visar utvecklingsmöjligheter

Kompetensförsörjning är ett strategiskt viktigt område för LKAB. Möjligheten att utvecklas inom företaget är avgörande för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och stärka konkurrenskraften.

”Medarbetarnas engagemang, nytänkande och ansvar är grunden för ett fortsatt konkurrenskraftigt LKAB. Vi strävar efter att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare med utvecklande karriärmöjligheter.”

Under 2019 har LKAB arbetat med projektet Karriärvägar för att ta tillvara de kompetenser som finns inom företaget och tydliggöra möjligheterna att utvecklas. Utgångspunkten är den kompetensinventering som gjordes 2018 där varje enhet identifierade sina kompetensbehov, kopplat till LKAB:s framtida utmaningar.

Fler och tydligare steg

Tolv workshops genomfördes där verksamheter med liknande befattningar samarbetat för att se över befintlig struktur och framtida befattningsstruktur.
Fokus har varit på volymbefattningar med många medarbetare, som ingenjörer, geologer, controller, tekniker, bygg- och projektledare, ekonomer med flera.
Modellen bygger på att befattningar kan finnas i olika steg och att en befattning som finns på flera olika orter ska beskrivas på samma sätt. För varje steg tillkommer krav, uppgifter och ansvar. Exempelvis kan medarbetare i de högre stegen fungera som mentorer och handleda yngre kollegor. För att säkra innovationstakten kan det på forskningssidan vara bra med såväl bred kompetens som expertkompetens. Även detta har tydliggjorts.

Samverkan mellan verksamheter

Linda Bjurholt är avdelningschef på Miljö och Arbetsmiljö och en av de som deltagit i workshops under året:
– Under workshopen fick vi tid att arbeta igenom befattningarna och samverka mellan organisationer med liknande arbetsområden och kompetensbehov. Projektet är både roligt och viktigt för LKAB då det kommer att ge bättre utvecklingsmöjligheter och tydligare karriärsteg. Det kommer att bli tydligare hur medarbetarna kan utvecklas, både inom den egna organisationen men också genom att byta verksamhetsområde, till exempel att gå från produktion till utveckling och vice versa. Det ska gå bra att göra karriär utan att bli chef.

Värdesätta kompetens

Jonas Wasara är chef för anrikningsverken KA1/KA2 och upplever att projektet har varit efterlängtat:
– Som högteknologiskt företag är det av yttersta vikt att vi värdesätter den tekniska kompetens som finns inom LKAB och att vi även kan locka till oss ny. Projektet tydliggör bland annat hur våra tekniker och ingenjörer kan göra karriär och utvecklas i sin befintliga roll. För mig som ledare har det varit positivt att vara involverad i arbetet och få möjlighet att anpassa befattningsbeskrivningarna efter verksamhetens behov. Ambitionen är att karriärvägarna ska implementeras i organisationen under 2020.