INNOVATIVT MILJÖARBETE

LKAB står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp och verksamheten tar stora markområden i anspråk. Vi är även en av Sveriges största förbrukare av energi och vatten. Vår påverkan på omgivande landskap och samhällen är betydande och vi arbetar på bred front för att minimera den.

LKAB:s långsiktiga mål är inte bara att processer och produkter ska bli koldioxidfria. På sikt ska verksamheten inte heller ha några negativt påverkande utsläpp till luft eller vatten. För att uppnå det arbetar vi med att utveckla tekniker för att effektivisera både energi- och vattenanvändningen. LKAB strävar även efter att hitta nya användningsområden för det som vi idag kallar avfall. Arbetet genomförs i tät dialog och samverkan med våra intressenter.

När det gäller den biologiska mångfalden ska LKAB inte bara minimera vår påverkan utan på sikt vill vi även ha en positiv påverkan. Redan idag arbetar vi med att skapa välvårdade och gröna industriområden. Samtidigt planerar vi för hur vår efterbehandling och landskapsgestaltning ska se ut i framtiden.

 

Hotad biologisk mångfald

Forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot vår välfärd som klimatförändringarna och att de båda hoten förstärker varandra.

Inom ramen för FN:s konvention för biologisk mångfald pågår ett arbete med att formulera nya mål och det finns en stark förväntan om att näringslivet ska bidra till att uppnå dessa, på samma sätt som de gällande klimatmålen. LKAB har stor erfarenhet av att utveckla metoder och innovationer inom området och kan vara en föregångare för andra aktörer i arbetet med att återställa och öka den biologiska mångfalden.

LKAB:s påverkan sker i områden med särskilt skyddsvärd natur. Biologisk mångfald har därför länge varit prioriterat och LKAB har haft tydliga riktlinjer för hur vi arbetar med frågan. Insatserna bygger på stegen; undvika, minimera, restaurera och i sista hand kompensera för skada på miljön.