Dagens avfall blir morgondagens resurser

LKAB driver ett utvecklingsprojekt för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från gruvavfall. Under året utökades ambitionen till att bygga en fossilfri industripark som också producerar insatsvaror, inklusive vätgas, med elektrifierade processer.

Ökad miljöprestanda och minskad påverkan

Inom affärsområde Specialprodukter drivs många olika innovationsprojekt som uppfyller minst ett av tre kriterier; att utvinna mer produkter ur befintlig produktion och dess sidoströmmar, att minska påverkan från produktionen eller att ge bättre miljöprestanda i dess tilltänkta användningsområde för kunden. Utvecklingsprojektet ReeMAP är ett viktigt projekt inom affärsområdet som uppfyller alla tre kriterier.

– Såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller är bristvaror på världsmarknaden. Bland restprodukterna från LKAB:s gruvor finns både fosfatmineral och sällsynta jordartsmetaller, material som fram till nu gått till deponi, berättar Lars Vikström, Chief Technical Officer på affärsområde Specialprodukter.

 

Resurser för jordbruk och grön teknologi

Fosformineralgödsel ger möjlighet till rika skördar genom effektiv tillförsel av växtnäring. Utan mineralgödsel skulle vår jordbruksproduktion halveras. Renheten på produkten är viktig och LKAB:s planerade fosformineralgödsel kommer att vara fritt från exempelvis kadmium, ett hälsofarligt ämne som kan förekomma i en del material som importeras till EU. Sällsynta jordartsmetaller används i många högteknologiska produkter, till exempel permanentmagneter i elektriska bilar och vindkraftverk.

Ulrika Håkansson, affärsutvecklare och ansvarig för förstudien:
– Att insatsvaror är hållbart producerade är en förutsättning för omställningen i andra industrier. Livscykelanalyser av ett kilo vete visar exempelvis att så mycket som en tredjedel av koldioxidavtrycket idag kommer från mineralgödsel.

I den planerade industriparken inom ramen för projektet kommer även gips och fluorprodukter att produceras, med våtkemiska processer. Genom hela produktionen används fossilfri energi, till exempel från vatten- eller vindkraft.

 

Etablerar en fossilfri industripark

Initiativet sjösattes som ett utvecklingsprojekt 2018 men ambitionen har utökats från utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller till etableringen av en kemiteknisk industripark som producerar även andra insatsvaror, inklusive vätgas. Ambitionen är att elektrifiera samtliga processer, vilket nästan helt kan eliminera koldioxidutsläppen. För LKAB ger detta projekt också möjlighet att utveckla kompetens och tidigt industrialisera storskalig vätgasproduktion, något som kan vara värdefullt vid produktion av koldioxidfri järnsvamp.

– Utvecklingsorganisationen har under året skalats upp och kommer att fortsätta utökas så att vi till 2027 ska kunna vara i drift med anläggningar i en helt ny industripark, liksom med apatitverk i anslutning till gruvbrytningen i Kiruna och Malmberget.

 

Viktigt för Sverige och Europa

Industriparken blir en drivkraft för resurseffektivitet och grön omställning. Tack vare möjligheten att nyttja synergier för produktion av såväl insatsmedel som biprodukter vid sidan om fosfor, blir industriparken stor. Det är en investering på upp emot 10 miljarder kronor som förväntas generera hundratals jobb och som också kan locka till sig andra kringliggande etableringar.

– Det kommer att behövas en yta på upp till 50 hektar för våra egna anläggningar i industriparken. Tåganslutning och hamntillgång är också viktigt eftersom vi kommer att skeppa ut upp emot 1 miljon ton produkter årligen. Produktionen förutsätter dessutom god tillgång till förnybar energi.

Industriparken skapar förutsättningar för innovationskluster och samarbeten. Ny kunskap utvecklas samtidigt som den europeiska tillgången till kritiska råmaterial ökar.

– Det här är en modig och viktig satsning och vi som arbetar i projektet är oerhört glada över förtroendet att få driva det till industriell skala. Enligt våra beräkningar kommer vi att kunna tillgodoseupp till 30 procent av Europas behov av sällsynta jordartsmetaller och motsvarande fem gånger Sveriges behov av kadiumfritt mineralgödsel till jordbruket. Liksom hela Sveriges behov av gips.

 

Siktet inställt på 2027

När apatitverk och industripark beräknas vara i drift beror på teknikutvecklingen och projekteringen, men också på andra externa faktorer, där återigen miljötillstånds-processerna är en utmaning.

 – Vårt mål är att komma igång så snabbt som möjligt. Det är det många som tjänar på. Vi återvinner material som redan tagits upp ur marken och skapar produkter som behövs i klimatomställningen i flera industrier och vi ska göra det med fossilfria processer, avslutar Ulrika Håkansson.