Drivkrafter för industriell omställning

Metaller och mineral behövs för att bygga infrastruktur och byggnader samt för höjd levnadsstandard och hållbar utveckling världen över. Samtidigt behöver de globala utsläppen av växthusgaser minska drastiskt, en nödvändig klimat­omställning som skapar möjligheter att stärka vår konkurrenskraft. Ekonomisk tillväxt och demografiska skiften Ekonomisk tillväxt, befolkningsökning och urbanisering driver efterfrågan på metaller och mineral. Idag […]

Revolutionerande satsning på koldioxidfri järnsvamp

LKAB driver, tillsammans med SSAB och Vattenfall, teknikutveckling för järn- och stålframställning med syfte att producera koldioxidfri järnsvamp för att reducera de globala koldioxidutsläppen. HYBRIT-initiativet är LKAB:s, SSAB:s och Vattenfalls satsning för att säkra en fossilfri värdekedja från gruva till stål. Idén med teknikutvecklingen är att använda vätgas som har producerats av el från svenska […]

Industrisamarbete för framtidens gruvbrytning

Inom de närmaste åren behöver LKAB ha en lösning på plats för att kunna bryta järnmalm på djup som närmar sig eller överstiger 2 000 meter – koldioxidfritt, digitaliserat och autonomt. För att klara det är samarbetet med andra ledande industriföretag avgörande. LKAB driver sedan 2018 ett samarbetsprojekt för att utveckla en ny världsstandard för […]

Dagens avfall blir morgondagens resurser

LKAB driver ett utvecklingsprojekt för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från gruvavfall. Under året utökades ambitionen till att bygga en fossilfri industripark som också producerar insatsvaror, inklusive vätgas, med elektrifierade processer. Ökad miljöprestanda och minskad påverkan Inom affärsområde Specialprodukter drivs många olika innovationsprojekt som uppfyller minst ett av tre kriterier; att utvinna mer produkter […]

LKAB:s traineeprogram – en viktig källa för nyckelkompetenser

Intresset var stort och efter en grundlig urvalsprocess antogs sju kvinnor och fem män till årets traineeprogram. Alla är ingenjörer från olika delar av världen. LKAB:s traineeprogram startade 2005 och sedan dess har 53 traineer genomgått programmet. De tolv deltagarna som antogs detta år är fördelade mellan Malmberget och Kiruna, och har placerats på olika […]

INNOVATIVT MILJÖARBETE

LKAB står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp och verksamheten tar stora markområden i anspråk. Vi är även en av Sveriges största förbrukare av energi och vatten. Vår påverkan på omgivande landskap och samhällen är betydande och vi arbetar på bred front för att minimera den. LKAB:s långsiktiga mål är inte bara att processer […]