Drivers of industrial transformation

Metals and minerals are needed in order to build infrastructure and buildings, to raise standards of living and for sustainable development around the world. At the same time, global greenhouse gas emissions need to be drastically reduced – a necessary climate transition that creates opportunities to strengthen our competitiveness. ECONOMIC GROWTH AND DEMOGRAPHIC SHIFTS Economic […]

Revolutionary Investment In Carbon-Free Sponge Iron

LKAB is working with SSAB and Vattenfall to develop iron- and steelmaking technology, with the aim of producing carbon-free sponge iron in order to reduce global carbon emissions. The HYBRIT initiative is a joint initiative by LKAB, SSAB and Vattenfall to secure a fossil-free value chain from mine to steel. The idea behind the development […]

Industrial collaboration for the mining of the future

In the coming years LKAB needs to have a solution in place that will allow it to mine iron ore at depths approaching or exceeding 2,000 metres – carbon-free, digitalised and autonomous. To achieve this, collaboration with other leading industrial companies is vital. Since 2018 LKAB has been running a collaborative project to develop a […]

Turning today’s waste into tomorrow’s resources

LKAB is driving a development project for extracting phosphorus and rare earth elements from mine waste. During the year the ambition was expanded to encompass building a fossil-free industrial park that also produces inputs – including hydrogen – using electrified processes. Increasing environmental performance and reducing impact Within the Special Products business area many different […]

Lkab’s trainee programme – an important source of key skills

LKAB’s trainee programme attracted great interest, and following a thorough selection process seven women and five men were accepted onto this year’s programme. They are all engineers and come from various parts of the world. LKAB’s trainee programme started in 2005 and since then 53 trainees have completed the programme. The 12 participants accepted this […]

Innovative environmental work

LKAB accounts for a large share of Sweden’s carbon emissions and the operations use substantial areas of land. We are also one of Sweden’s biggest consumers of energy and water. Our impact on the surrounding landscape and communities is significant, and we work on a broad front to minimise this. LKAB’s long-term goals go beyond […]

Drivkrafter för industriell omställning

Metaller och mineral behövs för att bygga infrastruktur och byggnader samt för höjd levnadsstandard och hållbar utveckling världen över. Samtidigt behöver de globala utsläppen av växthusgaser minska drastiskt, en nödvändig klimat­omställning som skapar möjligheter att stärka vår konkurrenskraft. Ekonomisk tillväxt och demografiska skiften Ekonomisk tillväxt, befolkningsökning och urbanisering driver efterfrågan på metaller och mineral. Idag […]

Revolutionerande satsning på koldioxidfri järnsvamp

LKAB driver, tillsammans med SSAB och Vattenfall, teknikutveckling för järn- och stålframställning med syfte att producera koldioxidfri järnsvamp för att reducera de globala koldioxidutsläppen. HYBRIT-initiativet är LKAB:s, SSAB:s och Vattenfalls satsning för att säkra en fossilfri värdekedja från gruva till stål. Idén med teknikutvecklingen är att använda vätgas som har producerats av el från svenska […]

Industrisamarbete för framtidens gruvbrytning

Inom de närmaste åren behöver LKAB ha en lösning på plats för att kunna bryta järnmalm på djup som närmar sig eller överstiger 2 000 meter – koldioxidfritt, digitaliserat och autonomt. För att klara det är samarbetet med andra ledande industriföretag avgörande. LKAB driver sedan 2018 ett samarbetsprojekt för att utveckla en ny världsstandard för […]

Dagens avfall blir morgondagens resurser

LKAB driver ett utvecklingsprojekt för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från gruvavfall. Under året utökades ambitionen till att bygga en fossilfri industripark som också producerar insatsvaror, inklusive vätgas, med elektrifierade processer. Ökad miljöprestanda och minskad påverkan Inom affärsområde Specialprodukter drivs många olika innovationsprojekt som uppfyller minst ett av tre kriterier; att utvinna mer produkter […]