Nettonollutsläpp är möjligt

LKAB, SSAB och Vattenfall på FN:s klimatmöte FN:s generalsekreterare António Guterres bjöd in världen till ett klimatmöte den 23 september för att presentera konkreta realistiska planer på att minska växthusgaser för att nå nettonollutsläpp 2050. LKAB, SSAB och Vattenfall, ägarna bakom initiativet HYBRIT, deltog på Climate Week NYC och UN Climate Action Summit i New […]

Net zero emissions is possible

LKAB, SSAB and Vattenfall at UN climate conference UN Secretary-General António Guterres invited the world to a Climate Action Summit on 23 September to present concrete, realistic plans to reduce greenhouse gases to net zero emissions by 2050. SSAB, LKAB and Vattenfall, the owners behind the HYBRIT initiative, participated in Climate Week NYC and the […]

”Vi har ett tydligt uppdrag”

Division Specialprodukter har en central roll för utvecklingen av ett bredare och starkare LKAB. Industrimineralaffären ska utökas och divisionen har till uppgift att utvärdera nya affärsmöjligheter med fokus på hållbarhet och utökat resursutnyttjande. För att bättre kunna parera järnmalmsmarknadens svängningar behöver LKAB öka bredden i sin affär. Division Specialprodukter, som idag står för tio procent […]

“We have a clear task”

The Special Products Division has a key role to play in developing a broader, stronger LKAB. The industrial minerals business is to be expanded and the division is tasked with evaluating new business opportunities with a focus on sustainability and greater resource utilisation. To be able to fend off fluctuations in the iron ore market […]

Prospektering under Kiruna är igång

Längst in i undersökningsorten på 1 375 meters nivå står LKAB:s medarbetare och knackar ut borrkärnor ur en innertub. Det är här svaret ska komma om Kirunas och LKAB:s framtid. Arbetet med att driva undersökningsorten har pågått under hela året och kommer att fortsätta en bit in i 2020. Totalt ska 1 400 meter drivas. Med […]

Exploration under Kiruna in progress

Far into the investigation site at a level of 1,375 metres, LKAB employees stand and knock out drill cores from an inner tube. This is where the answers will be found concerning Kiruna’s and LKAB’s future. Work to drive the investigation site has been going on all year and will continue some way into 2020. […]

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom

Nuvarande huvudnivåer i Kiruna och Malmberget beräknas ge malm till år 2035 respektive 2030, och Leveäniemi dagbrott till 2030. Just nu samarbetar LKAB kring frågan om hur framtidens gruvbrytning på nya djup ska se ut. Tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen sjösatte LKAB 2018 det gemensamma utvecklingsinitiativet SUM, Sustainable Underground Mining.Målet är att sätta […]

The mine of the future will be carbon-free, digitalised and autonomous

The current main haulage levels in Kiruna and Malmberget are expected to produce ore until 2035 and 2030 respectively, and the Leveäniemi open-pit mine until 2030. Right now LKAB is collaborating on the question of what form mining of the future at new depths will take. LKAB launched its joint development initiative SUM (Sustainable Underground […]

Tydligare karriärvägar visar utvecklingsmöjligheter

Kompetensförsörjning är ett strategiskt viktigt område för LKAB. Möjligheten att utvecklas inom företaget är avgörande för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och stärka konkurrenskraften. ”Medarbetarnas engagemang, nytänkande och ansvar är grunden för ett fortsatt konkurrenskraftigt LKAB. Vi strävar efter att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare med utvecklande karriärmöjligheter.” Under 2019 har LKAB arbetat […]

Clearer career paths to show development opportunities

Skills supply is a strategically important area for LKAB. It is crucial that there are opportunities to develop within the company if we are to attract and retain skilled employees and strengthen our competitiveness. “Our employees’ commitment, innovation and responsibility provide the basis for LKAB to remain competitive. We strive to be an attractive and […]