Vår resa mot en koldioxidfri framtid

Världen står inför en utmaning orsakat av utsläpp som genomsyrat utvecklingen de senaste decennierna. Järn- och stålindustrin står för en fjärdedel av industrins samlade globala koldioxidutsläpp. Samtidigt som efterfrågan på stål förväntas öka med nära 50 procent till år 2050.

Vi förser världen med morgondagens resurser och sätter en ny världsstandard för framtidens järn- och stålindustri. Med miljöhänsyn, hög affärsetik, digitalisering och innovationskraft ska LKAB ta en ledande roll i omställningen av vår egen bransch och i förlängningen till ett hållbart samhälle.

Vi ska bidra till livskraftiga samhällen där tillväxt och fortsatt utbyggnad av välfärd kan ske utan att äventyra kommande generationers framtid.

-84%

LKAB har minskat koldioxidutsläppen med 84 procent från 1960 till dagens produktion

CO2

Vi var den första järnmalmsproducenten att mäta och redovisa koldioxidavtryck

-14%

Stål producerat med LKAB:s pellets bidrar till 14 procent mindre koldioxidutsläpp än det europeiska medelvärdet

2020

LKAB antar ny strategi för att uppnå koldioxidfria processer och produkter

2027

Industripark som utvinner kritiska mineral ur gruvavfall

2030

Första industrialiserade järnsvampsanläggningen i produktion

2035

Ny världsstandard för gruvbrytning – koldioxidfritt, digitaliserat och autonomt

2045+

LKAB:s processer och produkter koldioxidfria

2020 i korthet

33 914Mkr

Nettoomsättning (+8%)

11 654Mkr

Rörelseresultat (-1%)

28,5Mt

Levererat järnmalmsprodukter (+14%)

27,1Mt

Producerat järnmalmsprodukter (-1%)

LKAB ökade under året nettoomsättningen, där högre leveransvolymer motverkades av en lägre dollarkurs. Rörelseresultatet påverkades även av en högre kostnadsnivå jämfört med föregående år. Den seismiska händelsen i gruvan i Kiruna i maj, förlängda underhållsstopp till följd av åtgärder kopplat till covid-19, samt ökade framtidssatsningar avseende prospektering och utvecklingsprogram bidrog till högre kostnader.  Det operativa kassaflödet påverkades av högre utbetalningar för samhällsomvandlingarna och högre investeringsutbetalningar under året men är fortsatt starkt.

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

Nettoomsättning

Nettoomsättning 2020

Rörelseresultat

NYCKELHÄNDELSER

En tydlig väg framåt

2020 var ett starkt år för LKAB. Trots de utmaningar som året fört med sig har vi uppnått såväl höga volymer som ett starkt resultat. Vi har även slagit fast riktningen för att säkra verksamheten bortom år 2060, något som också innebär att vi tar en ledande roll i omställningen av vår bransch.

Så skapar vi värde

Sedan LKAB bildades har verksamheten präglats av långsiktighet och samverkan. Vi har en stark tradition av att ta ansvar och vara en positiv kraft för utveckling – som leverantör till en global industri, men också som arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör.

VÅRA VÄRDERINGAR LIGGER TILL GRUND FÖR ALLT VI GÖR OCH VÅR VISION OCH MISSION DRIVER OSS FRAMÅT

28,5Mt

Järnmalmsprodukter levererade 2020, varav 84 procent är klimateffektiva pellets

4 500+

Medelantalet anställda uppgår till över 4 500. LKAB skapar ytterligare arbetstillfällen såväl direkt som indirekt

18Mdkr

Utbetalt till leverantörer under året

>4Mdkr

Utbetalat till samhällsomvandlingarna under året

-84%

LKAB har reducerat koldioxidutsläpp i pelletsproduktionen sedan 1960

AFFÄRSOMRÅDE JÄRNMALM

Affärsområde Järnmalm bryter och förädlar järnmalm till klimateffektiva produkter som sedan transporteras till kunder inom stålindustrin. Affärsområdet omfattar gruvor och förädlingsverk i Kiruna, Svappavaara och Malmberget samt järnvägstransporter och hamnar i Narvik och Luleå.

Järnmalm står för

92%

av omsättningen

Försäljning per region

Procent av försäljning (Mkr)

Europa 55%

Mellanöstern och Nordafrika 23%

Övriga världen (inklusive Turkiet) 22%

FÖRSÄLJNING PER PRODUKTOMRÅDE

Procent av försäljning järnmalmsprodukter (Mkr)
Pellets 87%

Fines 11%

Övrigt 2%


AFFÄRSOMRÅDE SPECIALPRODUKTER

Affärsområde Specialprodukter utvecklar produkter och tjänster för marknader inom industrimineral, vattendriven borrteknik, mekaniska tjänster samt gruv- och anläggningsentreprenader. Affärsområdet är även en strategisk leverantör inom koncernen.

Specialprodukter står för

8%

av omsättningen

Försäljning per region

Procent av försäljning (Mkr)

Europa 66%

Övriga världen 34%

FÖRSÄLJNING PER PRODUKT- OCH TJÄNSTEOMRÅDE

Procent av försäljning (Mkr)
Magnetit 29%

Mineralsand 19%

Gruv- och anläggningstjänster 9%

Övriga industrimineral 43%

AFFÄRSOMRÅDE JÄRNMALM

Affärsområde Järnmalm bryter och förädlar järnmalm till klimateffektiva produkter som sedan transporteras till kunder inom stålindustrin. Affärsområdet omfattar gruvor och förädlingsverk i Kiruna, Svappavaara och Malmberget samt järnvägstransporter och hamnar i Narvik och Luleå.

Järnmalm står för

92%

av omsättningen

AFFÄRSOMRÅDE SPECIALPRODUKTER

Affärsområde Specialprodukter utvecklar produkter och tjänster för marknader inom industrimineral, vattendriven borrteknik, mekaniska tjänster samt gruv- och anläggningsentreprenader. Affärsområdet är även en strategisk leverantör inom koncernen.

Specialprodukter står för

8%

av omsättningen

Försäljning per region

Procent av försäljning (Mkr)

FÖRSÄLJNING PER PRODUKTOMRÅDE

Procent av försäljning järnmalmsprodukter (Mkr)

Försäljning per region

Procent av försäljning (Mkr)

FÖRSÄLJNING PER PRODUKT- OCH TJÄNSTEOMRÅDE

Procent av försäljning (Mkr)
Europa 55%

Mellanöstern och Nordafrika 23%

Övriga världen (inklusive Turkiet) 22%

Pellets 87%

Fines 11%

Övrigt 2%

Europa 66%

Övriga världen 34%
Magnetit 29%

Mineralsand 19%

Gruv- och anläggningstjänster 9%

Övriga industrimineral 43%

Strategi för framtidens LKAB

LKAB:s strategi stakar ut vägen mot noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till år 2045 och säkrar verksamheten bortom år 2060.
Att bryta järnmalm med bibehållen lönsamhet och säkerhet på större djup ställer stora krav på att vi utvecklar vår teknik och våra metoder för utvinning. Ett omfattande arbete pågår där LKAB genom digitalisering, automatisering, elektrifiering och nya arbetssätt utvecklar en ny världsstandard för gruvbrytning. Utvecklingen sker i samarbete med strategiskt utvalda industripartners.
I skiftet till framställning av koldioxidfri järnsvamp är det centralt för LKAB att utveckla ny teknik för förädling av järnmalm där energi från fossila bränslen ersätts med vätgas producerad med koldioxidfri el. Parallellt görs en rad omställningar av hela värdekedjan från brytning till färdigt järn mot energikällor fria från koldioxid.
Genom att utveckla och industrialisera teknik och processer ska strategiskt värdefulla jordartsmetaller, fosfor, fluor och gips utvinnas ur anrikningssanden från järnmalmsbrytningen. Det innebär att LKAB tar steg in i nya slutmarknader för mineralanvändning, till exempel jordbruk med fosforbaserad mineralgödsel samt miljötekniksegment med batterier och permanentmagneter. Det finns även andra mineraliseringar i malmen som är intressanta att utvinna. LKAB ser möjligheter och synergier med samarbeten och förvärv som stärker erbjudandet baserat på en ökad del egna mineralreserver.

LKAB:s nischposition bygger på magnetitmalm med hög järnhalt som förädlas till järnmalmsprodukter för stålkunder med höga krav på kvalitet och hållbarhet. Genom skiftet från järnmalmspellets till koldioxidfri järnsvamp tar vi ett viktigt steg framåt i värdekedjan, ökar värdet på våra produkter ytterligare samtidigt som vi ger våra kunder direkt tillgång till koldioxidfritt järn för ståltillverkning.

För att vara konkurrenskraftiga behöver LKAB slå ut kostnaderna på fler producerade ton. Det sker genom att vi säkerställer tillgången till järnmalmsråvara samtidigt som vi stärker produktionskapaciteten. Anläggningarnas status höjs genom strategiskt planerade underhåll samtidigt som ny teknik och nya metoder från utvecklingsprojekten successivt införs i befintlig produktionsstruktur. Ambitionen är att öka produktiviteten med 40–50 procent och samtidigt ställa om till en koldioxidfri produktion.

LKAB:s strategi stakar ut vägen mot noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till år 2045 och säkrar verksamheten bortom år 2060.
KOLDIOXIDFRITT > 2045

Genom att utveckla och industrialisera teknik och processer ska strategiskt värdefulla jordartsmetaller, fosfor, fluor och gips utvinnas ur anrikningssanden från järnmalmsbrytningen. Det innebär att LKAB tar steg in i nya slutmarknader för mineralanvändning, till exempel jordbruk med fosforbaserad mineralgödsel samt miljötekniksegment med batterier och permanentmagneter. Det finns även andra mineraliseringar i malmen som är intressanta att utvinna. LKAB ser möjligheter och synergier med samarbeten och förvärv som stärker erbjudandet baserat på en ökad del egna mineralreserver.

För att vara konkurrenskraftiga behöver LKAB slå ut kostnaderna på fler producerade ton. Det sker genom att vi säkerställer tillgången till järnmalmsråvara samtidigt som vi stärker produktionskapaciteten. Anläggningarnas status höjs genom strategiskt planerade underhåll samtidigt som ny teknik och nya metoder från utvecklingsprojekten successivt införs i befintlig produktionsstruktur. Ambitionen är att öka produktiviteten med 40–50 procent och samtidigt ställa om till en koldioxidfri produktion.

I skiftet till framställning av koldioxidfri järnsvamp är det centralt för LKAB att utveckla ny teknik för förädling av järnmalm där energi från fossila bränslen ersätts med vätgas producerad med koldioxidfri el. Parallellt görs en rad omställningar av hela värdekedjan från brytning till färdigt järn mot energikällor fria från koldioxid.

LKAB:s nischposition bygger på magnetitmalm med hög järnhalt som förädlas till järnmalmsprodukter för stålkunder med höga krav på kvalitet och hållbarhet. Genom skiftet från järnmalmspellets till koldioxidfri järnsvamp tar vi ett viktigt steg framåt i värdekedjan, ökar värdet på våra produkter ytterligare samtidigt som vi ger våra kunder direkt tillgång till koldioxidfritt järn för ståltillverkning.

Att bryta järnmalm med bibehållen lönsamhet och säkerhet på större djup ställer stora krav på att vi utvecklar vår teknik och våra metoder för utvinning. Ett omfattande arbete pågår där LKAB genom digitalisering, automatisering, elektrifiering och nya arbetssätt utvecklar en ny världsstandard för gruvbrytning. Utvecklingen sker i samarbete med strategiskt utvalda industripartners.

Ansvar för vår påverkan

Från våra lokala verksamhetsorter ut i globala leverantörskedjor och i nära samarbete med våra kunder, har LKAB en betydande påverkan. Genom att identifiera och agera på risker och möjligheter och ta ansvar genom hela värdekedjan stärker vi LKAB:s konkurrenskraft och ökar vårt bidrag till samhällsutvecklingen.

25,0kg/ton

KOLDIOXIDUTSLÄPP
Utsläpp av koldioxid per ton färdiga produkter uppgick till 25,0 (25,8).

159kWh/ton

ENERGIINTENSITET
Energiintensiteten, kWH per ton färdig produkt, uppgick till 159 (158)

6,3

SÄKERHET
Frekvensen av olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar uppgick till 6,3 (6,8)

24,7%

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
Andelen kvinnor inom LKAB uppgick till 24,7% (23,8%).

87%

SOCIALT ANSVAR OCH SAMVERKAN
Andelen av LKAB:s medarbetare som genomgått utbildning i uppförandekoden uppgick till 87% (90%)

Vårt bidrag till Agenda 2030

Balansen mellan människor, klimat och resurser är strategiska drivkrafter för LKAB. Vi fokuserar våra ansträngningar till de områden där vi, genom vår verksamhet, har störst möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling.

i fokus