EUROPAS LEDANDE
GRUV- OCH MINERALKONCERN

31,3Mdr

Omsättning för 2019 uppgick till 31,3 (25,9) miljarder kronor.

4300

LKAB har cirka 4 300 anställda.

2:a

LKAB är världens näst största producent av järnmalmspellets på den sjöburna marknaden.

80%

LKAB är EU:s största järnmalmsproducent och bryter cirka 80 procent av all järnmalm inom EU.

>30

LKAB har fler än 30 industrimineraler i produktportföljen.

1890

LKAB grundades 1890 och är ett av Sveriges äldsta industriföretag. LKAB ägs av svenska staten.

2019 i siffror

Med en stabil produktion och gynnsamma marknadsvillkor ökade LKAB rörelseresultatet trots lägre leveranser. Marknaden fortsätter dock att präglas av osäkerhet. Omsättningen för helåret 2019 ökade till 31 260 (25 892) Mkr och rörelseresultatet stärktes till 11 788 (6 869) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 72 procent jämfört med 2018. Resultatförbättringen beror i huvudsak på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs.

Nettoomsättning och rörelseresultat

Omfattar gruvor och förädlingsverk i Kiruna. Produkterna transporteras på Malmbanan och Ofotbanens järnväg till hamnen i Narvik för utskeppning till stålverkskunder runt om i världen. Omsättningen under året uppgick till 16 630 (14 416) Mkr och resultatet till 8 069 (4 264) Mkr.

Omfattar gruvor och förädlingsverk i Malmberget och Svappavaara. Produkterna transporteras på Malmbanan främst till hamnen i Luleå och vidare till de europeiska stålverkskunderna. Omsättningen under året uppgick till 13 500 (10 534) Mkr och resultatet till 4 459 (2 799) Mkr.

Utvecklar och tillhandahåller produkter och tjänster som kompletterar järnmalmsverksamheten, bland annat industrimineraler, borrteknik och fullservicelösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Omsättningen under året uppgick till 4 732 (3 806) Mkr och resultatet till 343 (330) Mkr.

Your browser does not support SVG

1 Andel av koncernens omsättning.

11788Mkr

Rörelseresultatet ökade med 72% jämfört med 2018.

6104Mkr

Styrelsen föreslår att ordinarie utdelning till ägaren svenska staten ska uppgå till 6,1 miljarder kronor.

27,2Mt

Järnmalmsprodukter producerades 2019, jämfört med 26,9 Mt 2018.

24,8Mt

Järnmalmsprodukter levererades 2019, jämfört med 26,8 Mt 2018.

LKAB investerar kraftigt i framtiden vilket förutsätter att vi är konkurrenskraftiga här och nu. Jag är mycket stolt över det arbete som medarbetarna på LKAB gör. Vi driver förändring och förnyelse på alla fronter. Vi arbetar parallellt med förbättringar i vardagen och med att skapa förutsättningar för stora tekniksprång.

Jan Moström, vd och koncernchef

Ett LKAB rustat för framtiden

De utvecklingsarbeten som LKAB driver tillsammans med kunder och leverantörer är viktiga inte bara för oss. När vi tillsammans med våra partner utvecklar processer och teknik för en koldioxidfri och autonom gruvbrytning i kombination med processer för koldioxidfri produktion av direktreducerat järn får det en enorm betydelse för de svenska klimatmålen. På global nivå blir effekten än mer avgörande.

LKAB:s vd och koncernchef kommenterar årets resultat och satsningarna på ett bredare och starkare LKAB.

LKAB:S STYRKOR OCH
KONKURRENSFÖRDELAR

LKAB är Europas största järnmalmsproducent. I ett globalt perspektiv är vi en mindre leverantör med en stark nischposition. Våra högförädlade pelletsprodukter ger mervärde och skapar lönsamhet hos kunderna.

LKAB:s nischposition bygger på magnetitmalm med hög järnhalt som förädlas till järnmalmsprodukter för stålkunder med höga kvalitets- och hållbarhetskrav.

LKAB samarbetar nära kunderna och omsätter deras krav i det egna produktutvecklingsarbetet. Vi har även en lång historik av innovationer vad gäller storskalig produktion och gruvbrytning på stora djup.

Engagerad, nytänkande, ansvar; våra värderingar är centrala för den företagskultur som skapat förutsättningarna för den högteknologiska globala gruvoch mineralkoncern LKAB idag är.

LKAB:s ambition är att vara ett föredöme inte bara vad gäller kvalitet och teknikutveckling, utan även i hur vi bedriver vår verksamhet. Hållbarhetsfrågorna är centrala. Att vara en etisk och trovärdig affärspartner och samverka med intressenter och partners lokalt, regionalt och globalt är viktiga för oss.

LKAB har en stark balansräkning, som i dagsläget täcker såväl förpliktelser och åtaganden som investeringar, innovationssatsningar och förvärv.

Megatrender och omvärldsvillkor

Förändrade omvärldsvillkor är drivkrafter som skapar nya möjligheter att stärka konkurrenskraften och utveckla erbjudandet. För LKAB:s affär är det fyra teman som är centrala.

Mot Agenda 2030

Viktiga drivkrafter för LKAB:s strategi utgörs av nationella och internationella utvecklingsmål och riktlinjer för miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och arbetar mot FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling där vi fokuserar våra insatser där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

2050

2050 uppskattas efterfrågan på stål ha fördubblats jämfört med 2010. Hälften av insatsråvaran bedöms komma från skrot och hälften från järnmalm, varför efterfrågan på järnmalm förväntas öka.

2010

1 400 Mt stål

2050

2 800 Mt stål

Strategiska prioriteringar
för ett bredare och
starkare LKAB

Vår strategi ska säkerställa LKAB:s långsiktiga konkurrenskraft. Ett effektivt utnyttjande av vår befintliga produktionsstruktur i kombination med utveckling av lönsamma och hållbara tillväxtmöjligheter skapar ett bredare och starkare LKAB.

Your browser does not support SVG

Verksamhet och påverkan

Genom att identifiera och agera på risker och möjligheter och ta ansvar för vår påverkan genom hela värdekedjan stärker vi LKAB:s långsiktiga konkurrenskraft och ökar vårt bidrag till samhällsutvecklingen. Hållbarhetsarbetet är därmed integrerat i vår verksamhet.

LKAB behöver vara finansiellt starkt för att vara ett innovativt och ansvarstagande företag. Vår strävan är att på sikt fördubbla malmreserven samtidigt som vi breddar vår affär. Vidare ska vi fortsätta att förbättra konkurrenskraften med ambitionen att höja produktiviteten med 40–50 procent i nästa generations gruva och förädling.

LKAB ska vara ett av de mest resurs- och miljöeffektiva gruvföretagen i världen. Vår ambition är att på sikt uppnå en koldioxidneutral verksamhet. Vi strävar också efter en miljöneutral vatten- och energianvändning och inga påverkande utsläpp till omgivningen. Vi värnar den biologiska mångfalden och strävar efter att omvandla biprodukter till resurser.

LKAB ska vara en säker och attraktiv arbetsplats, där mångfald, icke-diskriminering och jämställdhet är en självklarhet. LKAB arbetar för ledande kompetens, för väl fungerande intressentdialoger och ett etiskt förhållningssätt genom hela värdekedjan. Vi verkar också för levande lokalsamhällen på våra verksamhetsorter.

i fokus