Vi leder omställningen av vår industri mot en hållbar framtid


Års- och hållbarhetsredovisning 2021

 • -84%
  Minskat koldioxidutsläppen med 84 procent per ton produkt från 1960 till dagens pelletsproduktion
 • CO2
  Första järnmalmsproducenten att mäta och redovisa koldioxidavtryck
 • -14%
  Stål producerat med LKAB:s pellets bidrar till 14 procent lägre koldioxidutsläpp än det europeiska medelvärdet
 • 2020
  LKAB antar en ny strategi för att uppnå koldioxidfria processer och produkter
 • 2026
  HYBRIT-anläggning för produktion av järnsvamp
 • 2027
  Industripark som utvinner kritiska mineraler ur gruvavfall
 • 2030
  Första industrialiserade järnsvampsanläggningen i produktion
 • 2035
  Ny världsstandard för gruvbrytning – koldioxidfri, digitaliserad och autonom
 • 2045
  Våra processer och produkter är koldioxidfria
 • -84%
  Minskat koldioxidutsläppen med 84 procent per ton produkt från 1960 till dagens pelletsproduktion
 • CO2
  Första järnmalmsproducenten att mäta och redovisa koldioxidavtryck
 • -14%
  Stål producerat med LKAB:s pellets bidrar till 14 procent lägre koldioxidutsläpp än det europeiska medelvärdet
 • 2020
  LKAB antar en ny strategi för att uppnå koldioxidfria processer och produkter
 • 2026
  HYBRIT-anläggning för produktion av järnsvamp
 • 2027
  Industripark som utvinner kritiska mineraler ur gruvavfall
 • 2030
  Första industrialiserade järnsvampsanläggningen i produktion
 • 2035
  Ny världsstandard för gruvbrytning – koldioxidfri, digitaliserad och autonom
 • 2045
  Våra processer och produkter är koldioxidfria

2021 i korthet

48 812MKr
Nettoomsättning
>130%
Ökat rörelseresultat
till 26 898 (11 654) Mkr
3 359MKr
Investeringar mot koldioxidfria processer och produkter
>90%
Över 90 procent av omsättningen utgörs av järnmalmsprodukter
>230%
Stärkt operativt kassaflöde till 19 988 (6 083) Mkr
12 430Mkr
Föreslagen utdelning till ägaren, svenska staten

Nyckelhändelser

 • Mycket goda marknadsvillkor innebär att LKAB levererar ett historiskt starkt resultat för 2021. Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter uppgick under året till 160 (109) USD/ ton.
 • Produktionsvolymerna påverkades av utökade underhållsstopp kopplat till anpassningar för att begränsa smittspridning av covid-19, och uppgick till 26,7 Mt jämfört med 27,1 Mt föregående år.
 • Lägre produktionsvolymer påverkade leverensvolymerna, som uppgick till 27,0 Mt, jämfört med 28,5 Mt 2020.
 • LKAB har i samarbete med Vattenfall och SSAB producerat världens första vätgasreducerade järnsvamp för en fossilfri stålproduktion inom ramen för HYBRIT-initiativet.
 • LKAB har förvärvat 75 procent av aktierna i Bergteamet AB. Förvärvet innebär att vi stärker kompetens och resurser för en framtida brytning på stora djup.
 • Mark- och miljödomstolen avvisade i oktober LKAB:s samlade tillståndsansökan för den befintliga verksamheten i Kiruna. Beslutet har överklagats.

25kg/ton
Utsläpp av koldioxid per ton färdiga produkter uppgick till 25,0 (25,0)
165kWh/ton
Energiintensiteten, kWH per ton färdig produkt, uppgick till 165 (159)
8,2
Frekvensen av olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar uppgick till 8,2 (6,3)
4 825
Antal tillsvidareanställda vid årets slut uppgick till 4 825 (4 555)
25%
Andelen kvinnor inom LKAB uppgick till 25 (25) procent

Koncernchefens kommentar

2021 var ett resultatmässigt historiskt starkt år. Samtidigt har vi gjort viktiga framsteg i den omställning som är avgörande för framtiden.

Vår generations stora ödesfråga, klimatförändringarna, har legat högt på den globala agendan en tid nu. Ändå upplever jag att något väsentligt hände under 2021. De flesta företag har fåttupp ögonen för att det inte handlar om de egna primära utsläppen. En lastbil består till exempel till 70 procent av stål och varje ton stål ger upphov till två ton koldioxidutsläpp. Man har på allvar börjat förstå att slutprodukten inte är hållbar om intehela värdekedjan är det. Omställningen till en klimatneutral global ekonomi förutsätter att den energiförsörjning och de råvaror som är grunden till vårt samhällsbygge är koldioxidfria. I allt större utsträckning är det också industrin, i synnerhet basindustrin,som driver den gröna omställningen.

Läs mer

Koncernchefens kommentar

2021 var ett resultatmässigt historiskt starkt år. Samtidigt har vi gjort viktiga framsteg i den omställning som är avgörande för framtiden.

Vår generations stora ödesfråga, klimatförändringarna, har legat högt på den globala agendan en tid nu. Ändå upplever jag att något väsentligt hände under 2021. De flesta företag har fåttupp ögonen för att det inte handlar om de egna primära utsläppen. En lastbil består till exempel till 70 procent av stål och varje ton stål ger upphov till två ton koldioxidutsläpp. Man har på allvar börjat förstå att slutprodukten inte är hållbar om intehela värdekedjan är det. Omställningen till en klimatneutral global ekonomi förutsätter att den energiförsörjning och de råvaror som är grunden till vårt samhällsbygge är koldioxidfria. I allt större utsträckning är det också industrin, i synnerhet basindustrin,som driver den gröna omställningen.

Läs mer

Strategi för framtidens LKAB

Vår strategi stakar ut vägen mot noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till år 2045 och säkrar vår konkurrenskraft på lång sikt. Samtidigt som vi förflyttar oss framåt i värdekedjan och skapar ökad tillväxt bygger vi i Norrbotten ett innovationskluster för framtidens fossilfria gruv- och mineralnäring. Tre viktiga områden ska leda omställningen.

Ny världsstandard för gruvbrytning

Att bryta järnmalm med lönsamhet och säkerhet på större djup, och dessutom koldioxidfritt, ställer stora krav på nya brytningsmetoder. Ett omfattande arbete pågår där vi utvecklar en ny världsstandard för gruvbrytning genom digitalisering, automatisering, elektrifiering och nya arbetssätt. Detta lägger grunden för den nya värdekedjan med vidareförädling till järnsvamp.

Koldioxidfri järnsvamp

Produktionskapaciteten för järnsvamp byggs stegvis upp baserat på teknik som nyttjar vätgas producerad med fossilfri elkraft. Vi stärker vår position i värdekedjan, ökar värdet på våra produkter och möjliggör kraftigt sänkta koldioxidutsläppvilket skapar värde för såväl stålindustrin och dess kunder som för slutanvändaren av produkterna.

Kritiska mineraler

Strategiskt värdefulla jordartsmetaller och fosfor ska utvinnas ur våra existerande råvaruflöden. Det innebär att vi tar steg in på nya marknader för mineralanvändning. Jordartsmetallerna används inom tekniskt avancerade applikationer såsom permanent-magneter. Fosfor behövs i mineralgödsel inom jordbruket.

Konkurrenskraft idag avgörande för framtiden

Under en överskådlig tid kommer vi att vara beroende av den existerande marknaden för järnmalm och järnmalmspellets och vi måste parallellt fortsätta förbättra den befintliga verksamheten för att behålla vår konkurrenskraft. Fokus ligger därför fortsatt på prospektering, ökad produktivitet och arbetet med att säkerställa att vi är en säker och utvecklande arbetsplats.

 

Vår strategi möjliggör minskade utsläpp och ökad omsättning

En avgörande del i vår strategi är att öka förädlingsgraden med en successiv övergång till produktion av koldioxidfri järnsvamp. Fullt genomförd innebär vår omställning att vi eliminerar våra egna koldioxidutsläpp samtidigt som vi sänker de totala koldioxidutsläppen från kundernas stålproduktion med minst 35 Mt per år. Det motsvarar tre gånger effekten av att parkera alla personbilar i Sverige för gott.

35Mt
bidrar till att minska utsläpp hos de globala kunderna med minst 35 Mt per år
2/3
det motsvarar 2/3 av Sveriges utsläpp av koldioxid
>2x
mer än dubblar omsättningen

Verksamheten

Affärsområde Järnmalm

Affärsområde Järnmalm bryter och förädlar järnmalm till klimateffektiva produkter som sedan transporteras till kunder inom stålindustrin. Verksamheten omfattar gruvor och förädlingsverk i Kiruna, Svappavaara och Malmberget samt järnvägstransporter och hamnar i Narvik och Luleå.
46 135MKr
Nettoomsättning
Försäljning per region
Procent av försäljning (Mkr)
Försäljning per produktområde
Procent av försäljning järnmalmsprodukter (Mkr)

Affärsområde Specialprodukter

Inom affärsområde Specialprodukter utvecklas och levereras produkter och tjänster som antingen ökar konkurrenskraften i järnmalmsverksamheten eller skapar värde på andra marknader. Verksamheten utvecklar produkter och tjänster för marknader inom industrimineral, vattendriven borrteknik, mekaniska tjänster samt gruv- och anläggningsentreprenader.
5 633MKr
Nettoomsättning
Försäljning per region
Procent av extern försäljning (Mkr)
Försäljning per produkt- och tjänsteområden
Procent av extern försäljning (Mkr)

Fokusområden

Tre byggstenar är centrala för att fullfölja vår strategi:


Innovation

Vår omställning förutsätter produktionsstabilitet och ständiga förbättringar i existerande verksamhet samtidigt som vi investerar i tekniksprång och nya verksamheter.

Förändringarna i Malmberget inleds nu


Redan under 2022 räknar LKAB med att inleda förberedande arbeten för den första HYBRIT-anläggningen för produktion av järnsvamp i anslutning till verksamheten i Malmberget.

Ny brytningsmetod testas


Raise caving, som LKAB:s gruvteknikteam har utvecklat, är en ny metod som adresserar några av utmaningarna med gruvbrytning på stora djup. Nu ska den testas i full skala.

Dagens avfall blir till morgondagens resurser


Återvinning och innovation säkrar kritiska råmaterial från en europeisk källa, för användning i grön teknologi och livsmedelsproduktion.

Förändringarna i Malmberget inleds nu


Redan under 2022 räknar LKAB med att inleda förberedande arbeten för den första HYBRIT-anläggningen för produktion av järnsvamp i anslutning till verksamheten i Malmberget.

Kompetens

Att säkerställa tillgången till den kompetens som krävs för att leda omställningen och utveckla innovativa lösningar för framtidens gruvdrift är avgörande för hur vi lyckas.

Var tredje svensk öppen för att flytta norrut


För att få en bättre förståelse för drivkrafterna och hindren för en flytt gav vi analys- och undersökningsföretaget Novus i uppdrag att genomföra en undersökning bland 1 000 svenskar om synen på regionen och deras inställning till att flytta hit.

Samarbete ska locka 25 000 nya invånare till norra Sverige


Flera parallella industrisatsningar i regionen pågår och genom samarbete över bolagsgränserna ska 25 000 personer lockas till Norrbotten och Västerbotten inom fem år.

Vårt erbjudande till medarbetare


Över 100 medarbetare från Sverige, Norge, England och Tyskland har bidragit med sina erfarenheter och åsikter om hur det är att jobba på hos oss och vad som utmärker oss som arbetsgivare.

Var tredje svensk öppen för att flytta norrut


För att få en bättre förståelse för drivkrafterna och hindren för en flytt gav vi analys- och undersökningsföretaget Novus i uppdrag att genomföra en undersökning bland 1 000 svenskar om synen på regionen och deras inställning till att flytta hit.

Hållbarhet

Som ledare av omställningen av vår industri tar vi ansvar och agerar som ett föredöme i branschen. Det handlar om att säkra vår framtid och konkurrenskraft och om att ta hänsyn till vår omvärld och kommande generationer.

Fördjupad hållbarhets­information och GRI-index


Hållbarhet är vägledande i alla delar av verksamheten och hållbarhetsredovisningen är därför integrerad med koncernens årsredovisning. Fördjupad hållbarhetsinformation med kompletterande detaljer och nyckeltal samt GRI/COP-index och TCFD-index hittar du i våra hållbarhetsnoter.

En tydlig och hållbar plan för framtiden


För att säkerställa att vi agerar på ett hållbart sätt i hela verksamheten och varje led i värdekedjan har vi under 2021 tagit fram en färdplan för vårt arbete. Den visar vilka konkreta steg vi måste ta fram till 2030 för att uppnå en klimateffektiv och hållbar omställning och förverkliga koncernens strategi med sikte på 2045.

Vårt bidrag till Agenda 2030


Störst skillnad för en mer hållbar framtid kan LKAB göra genom omställning till koldioxidfria processer och produkter. Vi driver dock initiativ och aktiviteter som på olika sätt bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Fördjupad hållbarhets­information och GRI-index


Hållbarhet är vägledande i alla delar av verksamheten och hållbarhetsredovisningen är därför integrerad med koncernens årsredovisning. Fördjupad hållbarhetsinformation med kompletterande detaljer och nyckeltal samt GRI/COP-index och TCFD-index hittar du i våra hållbarhetsnoter.